Centrum Kształcenia w Płocku

Centrum Kształcenia w Płocku

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Certyfikaty i uprawnienia

CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI ISO 9001:2009

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wraz z jednostkami terenowymi od listopada 2002r. posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 dotyczący projektowania i realizacji usług edukacyjnych w zakresie kształcenia i doskonalenia kursowo-seminaryjnego.
Rozszerzenie w marcu 2004r. zakresu certyfikacji o działalność szkolną jest dowodem uznania i gwarancją wysokiego poziomu realizowanego procesu kształcenia, odpowiadającego naszym klientom i uczniom. Wprowadzone procedury zapewniają jednolity standard kształcenia we wszystkich jednostkach ZDZ, a profesjonalna i rzetelna organizacja przedsięwzięć edukacyjnych stwarza możliwość identyfikacji oraz spełnienia wymagań i oczekiwań naszych klientów. Przyznany przez jednostkę certyfikującą – Bureau Veritas Quality International
certyfikat potwierdza, że wdrożony w ZDZ system był zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2009. Wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tworzy to warunki do pełnosprawnej rywalizacji na rynku usług edukacyjnych.  
W dniu 20 czerwca 2007r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wraz z jednostkami terenowymi uzyskał certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT.
Poświadcza on, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wraz z jednostkami terenowymi wdrożył oraz stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 w prowadzonej działalności edukacyjnej w systemie kursowo-seminaryjnym i szkolnym. Certyfikat jest ważny do 13 czerwca 2016r.

CERTYFIKAT KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG

W czerwcu 2003r. ZDZ został włączony do sieci ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP współpracujących na rzecz rozwoju systemu wsparcia małych i średnich firm. Przyznane przez Radę Koordynacyjną Krajowego Systemu Usług akredytacja w dziedzinie usług szkoleniowych potwierdziła, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wprowadził i stosuje system zapewnienia jakości zgodny ze standaryzacją ośrodków KSU dla MSP. Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw powstał z inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podstawowym celem systemu jest podniesienie konkurencyjności polskich firm z sektora MSP poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty wysokiej jakości usług oraz przygotowanie ich do procesu integracji z Unią Europejską.

CERTYFIKAT nr 233/CERT-7/2001

Certyfikat potwierdzający o uzyskaniu uprawnień do prowadzenia kursów oraz wydawania odnośnych zaświadczeń w zakresie "Wózki jezdniowe z napędem silnikowym" nr 233/CERT-7/2001 Ministerstwa Gospodarki Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Zezwolenie nr NI.III.5416-104/03

wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie na prowadzenie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne:
  • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

Upoważnienie nr 5/99

Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin w Warszawie do organizacji i prowadzenia szkoleń w zakresie:
  • obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin
  • stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym
  • stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym
  • stosowania środków ochrony roślin fumigacji

Zaświadczenie WUP w Warszawie

Zaświadczenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych – nr ewidencyjny 2.14/00006/2004

Zaświadczenie Prezydenta Miasta Płocka

Zaświadczenie Prezydenta Miasta Płocka o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych nr 132 z dnia 16.12.2004r.