Centrum Kształcenia w Płocku

Centrum Kształcenia w Płocku

wtorek, 15, styczeń 2013

Prezentujemy Państwu nową odsłonę witryny internetowej....

Projekty Unijne

Projekt "Od szkolenia do zatrudnienia EFS"

 Projekt zrealizowany

 

 

 
 
We wrzesniu 2019r. zakończyły się kursy, które były organizowane przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training). Dzięki oferowanemu wsparciu  młodzi ludzie mają szansę nabycia kompetencji pomocnych w zmianie ról społecznych i zawodowych.
 
W ramach wsparcia  odbyły się kursy zawodowe akie jak:
 1. Magazynier z obsługą wózka widłowego i programu WF-MAG
 2. Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalnością kadrowo-płacową
 3. Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci
 4. Sprzedawca z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali płatniczych

 

 

Projekt "Wykorzystaj swoją szansę"

Projekt zrealizowany.

 

          Począwszy od dnia 1. listopada br. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie rozpoczął realizację projektu "Wykorzystaj swoją szansę", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do 150. osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego,
w tym do 90. kobiet (27. w wieku 45+) oraz 60.  mężczyzn (18. w wieku 45+), o niskim poziomie wykształcenia, kompetencji i doświadczenia zawodowego, pozostających bez zatrudnienia.

Celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej uczestników oraz uczestniczek poprzez stworzenie im warunków dostępu do zatrudnienia na otwartym rynku pracy w wyniku podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenia doświadczenia zawodowego i kompetencji społecznych, w tym m.in. poprzez realizację celów strategicznych dotyczących osiągania równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych oraz w szkoleniach aktywizująco doradczych, które pozwolą im przezwyciężyć bariery występujące w relacjach z innymi ludźmi oraz zmotywują do samodzielnego działania.

Każda osoba biorąca udział w projekcie skorzysta z czterogodzinnych  indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, których wynikiem będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz wspólne stworzenie kompletu dokumentów aplikacyjnych.

W projekcie przewidziano również spotkanie z ekspertem ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych, mające na celu upowszechnianie wiedzy nt. działań służących aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej. W czasie spotkania omówione zostaną także zagadnienia równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Dla najbardziej aktywnych uczestników i uczestniczek realizatorzy projektu oferują płatne, trzymiesięczne staże zawodowe, które pozwolą im na zdobycie nowych doświadczeń oraz rozwinięcie umiejętności zdobytych na szkoleniach. W projekcie zaplanowano również doprowadzenie do zatrudnienia 30. osób, w tym 18. kobiet i 12. mężczyzn.

Osoby biorące udział w szkoleniach mają zapewnione materiały szkoleniowo dydaktyczne, catering, ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

 

Centrum Kształcenia w Płocku

ul. 1 Maja 7

09-402 Płock

 

będzie realizował kurs:

"Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych"

 

Projekt zrealizowany.

Celem szkolenie jest przyuczenie do zawodu sprzedawcy  poprzez przygotowanie teoretyczne i praktyczne  w zakresie:

 • przestrzegania przepisów i zasad bhp, ochrony przeciwpożarowej ,
 • elementów rachunkowości – dokumentowania sprzedaży, prowadzenia rozliczeń handlowych, kontroli należności, wystawiania faktur
 • wykorzystania podstaw marketingu i reklamy w handlu,
 • handlu hurtowego i detalicznego – zasad organizacji sprzedaży, przyjmowania dostaw towaru, eksponowania towarów ,
 • zastosowania komputera w handlu hurtowym i detalicznym,
 • obsługi programów komputerowych wspomagających proces sprzedaży ( fakturowanie),
 • obsługi różnych typów kas fiskalnych i urządzeń współpracujących,
 • profesjonalnej sprzedaży.


Program kursu składa się z 8 modułów, z których każdy stanowi autonomiczną całość.

Wykłady i ćwiczenia realizowane będą w sali wykładowej, wyposażonej w niezbędne pomoce dydaktyczne (rzutnik multimedialny, sprzęt audio-wizualny). Zajęcia praktyczne odbywać się będą  w pracowni komputerowej wyposażonej w indywidualne stanowiska komputerowe , kolorowe monitory i drukarki, pracujące w sieci z dostępem do Internetu oraz   kasy fiskalne.

 

 KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA.

 

 

Projekt "Pracownik z incjatywą"

Projekt zrealizowano.

 

          Począwszy od  Począwszy od dnia 1. stycznia br. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie rozpoczął we współpracy z Partnerem (Hotele DeSilva Sp. z o.o.) realizację projektu "Pracownik z inicjatywą", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy. Projekt skierowany jest do 90 niezatrudnionych osób niepełnosprawnych, w tym do 54. kobiet oraz 36. mężczyzn z terenu województwa mazowieckiego, w wieku aktywności zawodowej, o niskim poziomie wykształcenia i kompetencji oraz niewielkim doświadczeniu zawodowym.


          Dla uczestników projektu przygotowaliśmy ofertę szkoleń zawodowych oraz szkoleń aktywizująco doradczych, tj. warsztaty rozwoju osobistego, szkolenie job coaching, czterogodzinne indywidualne konsultacje. Osoby biorące udział w projekcie będą też miały zagwarantowany udział w grupie wsparcia oraz spotkania z ekspertem ds. zatrudnienia. Dla 89. uczestników/czek zorganizowane zostaną płatne, trzymiesięczne staże/praktyki zawodowe, a jedna osoba podejmie pracę w ramach zatrudnienia subsydiowanego. Po zakończeniu udziału w projekcie planuje się doprowadzenie do zatrudnienia 20% uczestników/uczestniczek. Osoby biorące udział w szkoleniach będą miały zapewnione materiały szkoleniowo dydaktyczne, catering, ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

          W ramach projektu "Pracownik z incjatywą"  ZDZ Warszawa Centrum Kształcenia w Płocku ul. 1 Maja 7, 09-402 Płock prowadzi rekrutację na kurs:

 

Kurs komputerowy z obsługą administracyjno-biurową

 

Projekt zrealizowano.
         

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników i uczestniczek do podjęcia pracy przy obsłudze komputera, a także wykonywania prac administracyjno biurowych z praktycznym wykorzystaniem komputera.

 

Szkolenie trwa 150 godzin.

          Realizowane jest w sali komputerowej wyposażonej w zestawy komputerowe połączone w sieci z dostępem do Internetu.

http://pracownikzinicjatywa.pl/www/

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA.